نیاز به اطلاعات دیگری دارید؟

افتخارات آزمایشگاه های کالیبراسیون تابان نیرو


* آزمایشگاه همکار برتر در سال 1394

سازمان اعطاکننده:  اداره کل استاندارد استان اصفهان
تاریخ:  مهرماه (1394) - روز جهانی استاندارد

* آزمایشگاه همکار برتر در سال 1387

سازمان اعطاکننده:  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان)
تاریخ:  مهرماه (1387) - روز جهانی استاندارد